Čtvrtek 20. LEDNA 2022

Mapa stránek | Přihlásit

Systém nakládání s odpady

 

Poplatky za odpady od roku 2022

Nová odpadová legislativa účinná od 1. ledna 2021 výrazně mění formu výběru poplatků za odpady od občanů, což i pro naši obec znamená, že musíme přijmout zcela novou obecně závaznou vyhlášku s účinností od 1. ledna 2022.

Do konce tohoto roku celý systém fungoval tak, že popelnice (na komunální i bio odpady), které si občané dle svých vlastních potřeb objednali, hradili dle platného ceníku na základě smluvního vztahu s OZO Ostrava, které jim 1 x ročně vystavilo fakturu k úhradě.

Od nového roku už tento smluvní systém zákon nepřipouští a obec musí přejít na systém výběru pomocí místního poplatku. Do tohoto poplatku je však zahrnut jen komunální, nikoliv biologický odpad.

Obec Jistebník zvolila v souladu se zákonem o místních poplatcích, že bude poplatky vybírat formou poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, konkrétně pak při výpočtu budeme vycházet z kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc.

Pár citací z nové vyhlášky:

Správcem poplatku je obecní úřad.

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce

Poplatníkem poplatku je

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Plátcem poplatku je

a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

 

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok. Pro občany obce to znamená, že v roce 2022 nebudou za odvoz odpadů platit nic, tato povinnost jim nastane až v roce 2023, kdy budou platit místní poplatek za rok 2022.  Datum splatnosti místního poplatku za odvoz odpadů za rok 2022 bude do 31.3.2023.

To znamená, že občan může nejdříve zaplatit místní poplatek za odvoz odpadů za rok 2022 v lednu 2023 a nejpozději do 31.3.2023.

Viz. Obecně závazná vyhláška obce Jistebník č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.

 Změnu tarifu lze nahlásit pouze pololetně do 30.6. a do 31.12.

Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci

a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo

b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.

Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.

 

Celková výše poplatku za rok 2022 (koef. 0,60)                                                          

Tarif 2022

Velikost nádoby

Vývozů ročně

Litrů ročně

Rok 2022 (místní poplatek)

 

 

 

 

                      Koeficient 0,60

P101

80

26 (1x14 dní)

2080

1248,-

P111

80

52 (1x týdně)

4160

2496,-

P191

80

13 (1x4 týdny)

1040

624,-

P201

120

26 (1x14 dní)

3120

1872,-

P207

120

15 (1x14 dní v zimě)

1800

1080,-

P211

120

52 (1x týdně)

6240

3744,-

P261

120

30 (1xtýdně v zimě)11 (1x 14 dní v létě)

4920

2952,-

P291

120

13 (1x za 4 týdny)

1560

936,-

 

 

                       
                       
  Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
                       
  Identifikační údaje plátce              
  Vlastník nemovitosti                                                               fyzická osoba – jméno a příjmení                                                               
  datum narození   
  místo pobytu / sídlo  
  doručovací adresa*  
  telefon, e-mail *  
  číslo účtu   
 

Objednaná kapacita soustřeďovacích prostředků pro

nemovitou věc

  Adresa umístění nádoby (popelnice)  
  Jistebník  
  Množství nádob  
 

Četnost vývozu                                                                

  (1x týdně, 1x 14 dní, 1x měsíčně)

 
  Ohlášení změny z důvodu (zaškrtněte):            
        změny velikosti nádoby                               původní stav:  
              nový stav:  
        změny množství nádob   původní stav:  
              nový stav:  
        změny četnosti vývozu                               původní stav:  
              nový stav:  
        jiné změny   původní stav:  
              nový stav:  
  Ohlašovací povinnost je daná zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 
  Datum              podpis plátce    
          ………………………………

 

    Všichni, kdo platí za odvou odpadů musí do 31.1.2022 vyplnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a dodat na obecní úřad s originálním podpisem, nebo zaslat s elektronickým podpisem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 2022 Jistebník, webdesign: Tomáš Neuwirth
Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem