Úterý 30. LISTOPADU 2021

Mapa stránek | PřihlásitPovinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Obec Jistebník

 

1.

Oficiální název:

Obec Jistebník

 

2.

Důvod a způsob založení:

Zákon o obcích 128/2000
Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

3.

Organizační struktura:

Obecní zastupitelstvo

Rada obce

Výbory obce

Komise obce

 

4.

Kontaktní spojení:

Obecní úřad obce Jistebník
Jistebník 149
742 82 Jistebník
Česká republika (CZ)

tel:  556 418 066
       556 418 055, 556 403 572       
fax: 556 418 055, 556 413 328

http://www.jistebnik.cz/

podatelna: obec@jistebnik.cz

e-mail: starosta@jistebnik.cz

 

5.

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1760135359/0800

 

6.

Identifikační údaj IČO:

IČO: 00298018

 

7.

Identifikační údaj DIČ:

Organizace není plátce DPH.

 

8.

Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů Úřední deska
8.2. Rozpočty

 

9.

Žádosti o informace:

Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

 

10.

Příjem žádostí a další podání:

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. 

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti: 
- komu je žádost určena, 
- jaká konkrétní informace je požadována, 
- kdo žádost podává. 

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona). 

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. 

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. 

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. 

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

11.

Opravné prostředky:

Způsob odvolání a jeho obsah: 

- odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu nebo osobně v podatelně, 
- odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje: 
- obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
- krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti. 

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

12.

Formuláře:

Formuláře

Další typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

 

13.

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

 

14.

Předpisy:

14.1. Nejdůležitější předpisy

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Jistebník vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Úřední deska

 

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazby za poskytování informací

Kopírování

Sazba

formát A4 jednostraně

2,00 Kč

formát A4 oboustraně

3,00 Kč

formát A3 jednostraně

4,00 Kč

formát A3 oboustraně

5,00 Kč

 

 

16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 

17.   

Seznam organizací zřizovaných obcí:

Základní škola T.G. Masaryka Jistebník, příspěvková organizace 

Mateřská škola Jistebník, příspěvková organizace

 

18.

Informace o zpracování osobních údajů

Viz přiložený dokument

 

19.

Prohlášení o přístupnosti

Viz přiložený dokument

(c) 2021 Jistebník, webdesign: Tomáš Neuwirth
Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem