Správci vodních toků a vodoprávní úřad

Povodí Odry, s.p.

Povodí Odry, s.p. správa státního podniku, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
tel.:  596 657 111,   fax:  596 612 666,  web:  http://www.pod.cz/

Nepřetržitá povodňová a havarijní službaVH Dispečink Povodí Odry, s.p. Varenská 49, 701 26 Ostrava
tel.: 596 612 222, fax: 596 612 666,  e-mail: info@pod.cz

Povádí přímý výkon správy toků: závod: POD s.p. Frýdek-Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek

Tok ČHP Id toku (DIBAVOD)
řeka Odra 2-01-01-0010 200 010 000 100
Lužní potok 2-01-01-1250 201 190 000 100
potok Mlýnka 2-01-01-1410 201 360 000 100

Provozní středisko

Povodí Odry, s.p., VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Vedoucí PS – Ing. Jan Jašek, tel.: 556 723 607

Správa toků Chov ryb, s.r.o. - Jistebník (Mlýnka)

Chov ryb s.r.o, ST - Jistebník, Jistebník 393, 742 82 Jistebník
mobil: 602 160 070, www.chovryb-jistebnik.cz

Vodoprávní úřad

Město Bílovec; Slezské nám 1, 743 01 Bílovec
Telefon: 556 312 101; 556 414 213

Odbor životního prostředí a územního plánování
17. listopadu č. 411, 743 01 Bílovec
Odbor životního prostředí

Vede agendu vodního hospodářství podle zákonů č. 254/2001 Sb., o vodách
a 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, a zajišťuje:

  • vede vodoprávní řízení a povoluje nakládání s vodami, odběr z vod podzemních a povrchových
  • vede vodoprávní řízení a povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do velikosti 10.000 ekvivalentních obyvatel
  • vede vodoprávní řízení a vydává stavební povolení ke stavbám vodních děl
  • rozhoduje o zřízení, změně, zrušení ochranného pásma vodních zdrojů
  • je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností v době mimo povodeň a zajišťuje zhotovení povodňového plánu obce s rozšířenou působností
Odb. životního prostredi Bilovec
Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení vodního hospodářství
Ing. Darja Vavříková 556 312 101, 556 414 213 zivotni@bilovec.cz
Vodní hospodářství
Ing. Lukáš Klazar 556 414 216  lukas.klazar@bilovec.cz