Lužní potok, řeka Odra a další toky v Jistebníku

Lužní potok

 

Délka toku L = 4,850 km
Plocha povodí P = 5,2 km²
Průměrný průtok Q = 1,36 m³/s
Srážky průměrná 700 mm (stoletá 1240 mm) / m²
Pramen ve výšce 259 m n.m.
Ústí  do Mlýnky - Jistebník ve výšce 222 m n.m.
Hydrologické pořadí 2-01-01-1532
Ústí toku do Mlýnky v Jistebníku
Pramen na jz. zvlněných svazích u Josefovic v katastru Bravantic

Průběh toku Lužního potoku

Lužní p. pramení v nadmořské výšce 259 m na jihozápadních terasových zvlněních svazích u osady Josefovice, ve východní části katastru obce Bravantice. Celý jeho další tok, pak jen s menšími výchylkami, směřuje středem obce Jistebník k jihu. Potok se na jižním konci u ZD Jistebník láme směrem na východ, aby se zařízl pod železniční val, po jehož překonání se zanedlouho,  na svém konci vlévá zleva do Mlýnky. Ta tvoří jižní předěl mezi obcí a rybniční soustavou. dále pak při toku Mlýnky leží na levém břehu obec Klimkovice,  Za Jistebníkem do Lužního potoku zprava ústí některé bezejmenné významnější přítoky, které mohou přispívat ke vzniku povodňových stavů v Jistebníku nad místy omezujícími odtokové poměry Lužního potoku. V rovinaté krajině asi 1,5 km severovýchodně od Jistebníku se Lužní p. vlévá zprava do Mlýnky, která se následně vlévá do Odry.

Hydrologické pořadí 2-01-01-1592
ID toku (CEVT) 10 217 286
ID toku (DIBAVOD) 201 520 108 200  
Délka toku 4,850 km
Správa VT Povodí Odry, s.p. Ostrava

Charakteristické průtoky Lužního p.

Obec Jistebník – N-leté průtoky na Lužním potoku, dle údajů Českého hydrometeorologického z roku 2014

N-leté průtoky [m3/s] Lužního potoku dle POD s.p.

Profil Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

Profil toku HP C1 Lužní p. – Jistebník

Staničení 2,420 ř. km s plochou povodí 4,18 km2

2,00

3,00

5,00

6,00

8,00

10,00

12,0

Obcí Jistebník protéká Lužní potok dále severovýchodním směrem přes obec Klimkovice, spolu s jejím recipientem Mlýnkou vtéká ve Svinově do Porubky.Mlýnka - mlýnský náhon

 
Délka toku L = 22,583 km
Plocha povodí P = 46,18 km²
Průměrný průtok Q = 2,36 m³/s
Srážky průměrná 700 mm (stoletá 1240 mm) / m²
Pramen ve výšce 140 m n.m.
Ústí  do Odry - Klimkovice ve výšce 122 m n.m.
Hydrologické pořadí 2-01-01-1592
Ústí toku do Porubky v Ostravě - Svinově
Pramen levá odbočka z hlavního toku Odry ve Studénce
Správci vodního toku Rybaspol A+V s.r.o (ř. km 0,0-1,5)
Český rybářský svaz (ř. km 1,5-5,482)
Chov ryb Jistebník, s.r.o. (ř. km 5,482-14,852)
Denas, s.r.o. Studénka (ř. km 14,852-21,691)

Průběh toku Mlýnky

Mlýnka (neboli Mlýnský náhon) odbočuje doleva z Odry nad jezem ve Studénce pod mostem přes Odru na ul. Oderská. Dále Mlýnka protéká CHKO Poodří v levobřežní inundaci Odry a napájí rybniční soustavu směrem k Ostravě. Mlýnka je recipientem Lužního potoku v Jistebníku. Mlýnka protéká horizontálně od západu na východ katastr Jistebníku, a tvoří horní (severní) hranici rybniční soustavy Jistebníku. Tato soustava je tedy z jihu lemována Odrou a ze severu Mlýnkou a tvoří širokou údolní inundaci často dosahující šířky až 1200 m, svědčící o vysoké aktivitě Odry v Době Ledové.  Mlýnka se vlévá zprava do Porubky v ostravském Svinově, cca 200 m před jejím soutokem zleva s Odrou.

Hydrologické pořadí 2-01-01-1592
ID toku (CEVT) 10 212 332
ID toku (DIBAVOD) 201 360 000 100  
Délka toku 22,583 km
Správa VT Povodí Odry, s.p. Ostrava

Charakteristické průtoky potoku Mlýnka

Obec Jistebník – N-leté průtoky na Mlýnce, dle údajů Českého hydrometeorologického z roku 2014

N-leté průtoky [m3/s] Mlýnky dle ČHMÚ

Profil Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

Profil toku Mlýnka – Jistebník

Staničení 15,21 ř. km

2,30

3,30

5,0

 

13,0

19,0

Obcí Jistebník protéká potok Mlýnka ze západu na východ od Studénky směrem na Klimkovice a spolu s Lužním potokem představuje nejvýznamější povodňové ohrožení obce. Před Jistebníkem přibírá řadu levostranných přítoků, z nichž nejvýznamější jsou Bílovka od Bílovce a Velkých Albrechtic a Sezina od Bravantic.Řeka Odra

Délka toku L = 132,3 km na území ČR, 854 km celá řeka vč. Polska k ústí do Baltského moře
Plocha povodí P = 118.861 km²
Průměrný průtok Q průměrný = 53.5 m³/s
Srážky roční srážkový úhrn v povodí činí 820 mm/m²
Pramen Oderské vrchy - Fidlův kopec, ve výšce 634 m n.m.
hydrologické pořadí 2-01-01-0010
Ústí  do Štětínského zálivu (PL) do Baltského moře v 0.00 m n.m.

Průběh toku Odry

Řeka Odra pramení pod Fidlovým kopcem v Oderských Vrších v nadmořské výšce 633 m n.m.. Poté, co opustí Oderské vrchy, protéká převážně v široké terasovité dolině, která se rozšiřuje z 2 až 3 km na 10 až 20 km severovýchodním směrem. Odtud odtéká jihovýchodním směrem a po asi 55 km se její trasa u obce Bernartice n/O vstupem do Moravské Brány pravoúhle láme směrem k severovýchodu. Od toho lomu hlavní linie trasy teče z těchto míst na severovýchod, také přes jižní část katastru Jistebník, směrem k Ostravské pánvi a ke státním hranicím s Polskou republikou. Zde řeka tvoří státní hranice přibližně na 8 km svojí délky a území ČR opouští pod Bohumínem u Kopytova pod soutokem s Olší v nadmořské výšce 190 m n. m. Odra má na území České republiky délku 131,7 km. V České republice protéká českou částí Slezska a v Polsku Slezským, Opolským, Dolnoslezským, Lubušským a Západopomořanským vojvodstvím. Zbývající délka přes Polskou republiku až po ústí do Baltského moře činí 734 km.

Odshora od soutoku s Budišovkou (v km 97,4) po ústí Olše je Odra ve správě státního podniku Povodí Odry, horní trať až k prameni (km 97,4 – 127,8) spadá do Vojenského újezdu Libavá.

Tato dolina vznikla díky odtoku vody z ledovců po poslední době ledové. Pod ústím Lužické Nisy dosahuje tok šířky až 200 m. Je mohutným tokem, jehož břehy jsou chráněny protipovodňovými valy.
Ve vzdálenosti 84 km od ústí do Baltu se dělí na dvě ramena. Největší větve ústí do Štětínské delty do Pomořanského zálivu, který je částí Baltského moře.

Řeka Odra tvoří jižní a východní hranici katastru Jistebníku než zamíří k Ostravě. Velká rybniční soustava Jistebníku leží od Odry severně, a je tedy touto soustavou v případě vyšších povodňových stavů absorbována. Povodňové stavy Odry však mohou působit velké škody na chovu ryb v těchto rybnících, a je proto potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost, zejména ochranou rybničních hrází před protržením, které by mohly následně ohrozit zástavbu Ostravy.

Hydrologické pořadí 2-01-01-0010
ID toku (CEVT) 10 100 012
ID toku 200 010 000 100  DIBAVOD
Délka toku 854 km (délka na k.ú. Kujavy 0 km)
Správa VT Povodí Odry, s.p. Ostrava

Charakteristické průtoky řeky Odra

Průměrný dlouhodobý průtok Odry v místě, kde opouští území České republiky činí 49 m³/s. Pod soutokem s řekou Olší činí průměrný průtok téměř 63 m³/s. Většina toků v této části povodí, kromě horské části povodí řeky Olše, patří do horské-sněhové oblasti. Maxim dosahují od března do května. Minimální průtoky mají v zimních měsících. Horská část povodí Olše patří do horské-sněhovo-dešťové oblasti s maximálními průtoky od května do července.

Průměrné měsíční průtoky Odry (m³/s) v Bohumíně v roce 2010

Hlásné profily na Odře

místo říční km plocha povodí průměrný průtok (Qa) stoletá voda (Q100)

Odry

81,98

411,36 km²

3,6 m³/s

199 m³/s

Svinov (Ostrava)

19,12

1 613,73 km²

12,6 m³/s

571 m³/s


DALŠÍ TOKY a BEZEJMENNÉ PŘÍTOKY v katastru Jistebníku

Na západní hranici katastru se mimoúrovňově kříží Mlýnka s Bílovkou od Bílovce a Velkých Albrechtic. Ovšem ani Bílovka ani její přítok Sezina od Bravantic nezasahují do zastavěné oblasti Jistebníku a nepůsobí tedy ohrožení pro obec.

Západní hranici katastru obce tvoří bezejmenný tok:

201 520 103 600 ID DIBAVOD                          ID  toku (CEVT): 10 212 392

Recipientem Mlýnky ještě před soutokem s Odrou je potok PORUBKA

201 500 000 100 ID DIBAVOD

 Východ katastru Jistebníku stékají mimo osídlenou oblast 2 toky

201 520 112 000  ID DIBAVOD                          ID toku (CEVT): 10 216 804,   který se vlévá v katastru Jistebníku do Mlýnky

a

201 460 106 800  ID DIBAVOD                          ID toku (CEVT):  10 212 783,   který se vlévá mimo katastr Jistebníku do Polančice

 Všechny toky v Jistebníku jsou ve správě Povodí ODRY s.p.