Popis správního území obce Jistebník

Základní informace

Adresa

OÚ Jistebník, Jistebník 149, 742 82 Jistebník

Kontakty

tel.: 556 754 252, e-mail: obecjistebnik@iol.cz web: www.jistebnik.cz

GPS obec Jistebník 49°45′14″ s. š., 18°7′50″ v. d.
Nadmořská výška 238 m n.m.
Výškový systém výškopisných údajů
Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Jistebník vznikl na terase oderské nivy v souvislosti s rybničním podnikáním ve 14. století, jako vesnice Štibnyk. Obec má dvě části, takzvanou „vesnici“ poblíž obecního úřadu a Bezručovou osadu u nádraží. Leží v blízkosti Ostravy (10 km) a je vyhledávaným cílem příměstské rekreace i častou zastávkou na dálkové cyklotrase.

Jistebnická rybniční soustava

Jistebnickou rybniční soustavu tvoří soubor menších i větších rybníků oddělených od sebe hrázemi a loukami. Vodní plochy se svými porosty rákosu a malými ostrůvky jsou působištěm vodního ptactva. Cesta mezi rybníky Bezruč a Křivý je lemována starými vrbami a patří mezi nejkrásnější cesty v Poodří.

Jistebník patří mezi větší obce okresu Nový Jičín. Leží mezi městy Klimkovice a Studénka a má vlastní obecní úřad. Z hlediska  demografického vývoje není očekáván větší rozvoj, může nastat rozvoj podnikatelské sféry.

Geografické informace

Rozloha území katastru obce  1 586 ha
Zastavěné plochy 22 ha
Orná půda  739 ha
Zahrady  50 ha
Trvalé travní porosty 212 ha
Zemědělská půda 1024 ha
Lesní půda  42 ha
Vodní plochy 333 ha
Ostatní plochy 164 ha

Demografické údaje

Počet obyvatel obce v roce 2018 1 463
Ekonomicky neaktivní (60 a více)   187
Ekonomicky aktivní (15 – 59 let) 1 016
Děti do 14 - ti let    260

Části obce

  • Jistebník 1 - Jistebník
  • Jistebník 2 - Bezručova čtvrt

Zásobování vodou a energiemi:

Zdroje pitné vody

Obec Jistebník má veřejný vodovod. Vodovod je v majetku obce, provozovaný spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

V obci je vybudován vodovod v roce 1983, který je provozován Sm VaK Ostrava, a.s. RS Nový Jičín. Zástavba obce je na kótě 225,0 m n.m. až 250,0 m n.m. Vodovod pro Jistebník je součástí malého skupinového systému, který je společný s Josefovicemi a Janovicemi, a který je napojen na vodárenský systém OOV. Z přivaděče OOV je u Josefovic realizováno odbočení s krátkým přívodem do akumulace Josefovice o objemu 250 m3 s max.hladinou na kótě 293,3 m n.m. a dnem 290,0 m n.m. Pod tlakem akumulace Josefovice je rozvodná síť ve všech třech zásobovaných obcích. Z vodojemu Josefovice je veden přes zásobovací řad a rozvodnou síť Josefovic přívodní řad do Jistebníku a vlastní okruhová rozvodná síť obce. Rozvodná síť pokrývá většinu obce včetně zástavby lokality Bezručova osada.

Byla zrealizována  rozvodná síť v dolní části Jistebníku směrem ke trati ČD. V současné době je v obci položeno 11 414 m přívodních a rozvodných řadů a to z PVC DN 150 v dl. 4 413 m, PVC DN 1005 623 m, PVC DN 80 dl. 1 108 m a PE DN 60 dl. 270 m.

Zemní plyn a zásobování teplem

Obec je plynofikovaná. Plyn je dodáván provozovatelem distribuční sítě RWE Česká republika a.s.

Hlavním  plynovodním  vedením  zůstává  středotlaký  plynovod  DN  110 mm  vedený  ze  stávající  regulační stanice  plynu  VTL/STL  z obce  Josefovice, na  který  jsou  napojeny  plynovody  zásobující  celé  zastavěné území.

Pro  zastavitelné  plochy  je navrženo  rozšíření  plynovodů STL,  které  budou  v  zastavěném  území  přednostně umisťovány do komunikací a veřejných komunikačních prostorů. Odlehlé zastavěné plochy zůstanou bez napojení na plynovod.

Vytápění domů zůstává individuální, objekty občanského vybavení zůstanou vytápěny domovními kotelnami.
Preferovaným palivem je plyn a ekologická obnovitelná paliva

El. energie

Je dodávána společností ČEZ, a.s. Celé k.ú. Jistebník je zásobováno elektrickou energií od této společnosti.

Hlavním přívodním vedením el. energie do obce zůstává vedení vysokého napětí 22 kV, linka č.54.Systém stávajících dvanácti distribučních trafostanic zásobujících zastavěné území postačuje svým rozmístěním pro zásobení zastavěného území i zastavitelných ploch elektrickou energií.
Pro potřebné navýšení transformačního výkonu je možné přezbrojení - posílení výkonu - čtyř trafostanic na 400 kVA
 

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

K odvádění odpadních vod budou do doby výstavby kanalizace nadále sloužit stávající žumpy, septiky a malé ČOV. Dešťové vody jsou odváděny do kanalizace i systémem příkopů a propustků do místního potoka.
Je navrženo odkanalizování obce oddílnou kanalizací – splaškové odpadní vody budou čištěny v navržené mechanicko-biologické čistírně odpadních vod. Navrhovaná kanalizace bude v zastavěném území přednostně umisťována do komunikací a veřejných komunikačních prostorů. Odtok z ČOV je navrženo zaústit do Lužního potoka.
Dešťová kanalizace bude zaústěna do potoka v obci. Stávající úseky jednotné kanalizace budou ponechány a využívány jako dešťová kanalizace.

 

Informační data obce v  RISy