Organizace hlídkové služby

 

Pověřené osoby z řad PK Jistebník, členů JSDH Jistebník, případně předem určené osoby z řad občanů bydlící poblíž ohrožených míst budou vykonávat hlídkovou službu na ohrožených místech obce řekou Odrou

  • Hlídkovou službu - organizuje PK k zabezpečení hlásné služby - je zaměřena na kritické profily a ochranné hráze toků.
  • Evidenční a dokumentační práce - foto nebo video záznam o průběhu povodně, způsobených škodách a následcích, prováděných opatřeních a dalších okolnostech souvisejících s povodní.
  • Záznamy v povodňové knize
  • zákresy v mapách
  • vyznačení nejvyšších dosažených hladin
  • atd.

Sleduje vývoj povodňové situace a zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření. Zahajuje činnost při zvýšeném nebezpečí povodně na území obce. Kontroluje překážky na tocích - zejména mosty, propustky, vtoky do zatrubnění, průchodnost toku, ledová pole na toku, tvořící se zácpy na toku, hlásné profily na toku (kategorie C).

V novém hlásném profilu na Lužním potoku, který má elektronický přenos dat výšky hladiny i v profilu umístěnou limnigrafickou lať, na které jsou viditelné značky povodňové aktivity (SPA). Hlídkovou službu budou provádět určení pracovníci a to za situace, kdy je možné předpokládat zvýšení vodní hladiny (srážky, oblevy, příchod povodňové vlny po toku apod.), nebo za situací, které budou předem ohlášeny nadřízeným povodňovým orgánem nebo orgánem předpovědní meteorologické / hydrologické situace, nebo PK obce/města ležícího protiproudně proti toku. 

Hlídkovou službu tvoří zajištěné osoby nebo skupiny osob, které budou během povodně objíždět místa se značkami pro výhlášení stupňů povodňové aktivity (SPA) , ohrožená místa a objekty a budou podávat hlášení povodňové komisi obce. Na základě jejich hlášení bude povodňová komise vyhlašovat druhý a následně i třetí SPA, přijímat opatření a vykonávat hlásnou službu. Do hlídky se doporučuje vybrat takové osoby, které nemají své obydlí nebo majetek v záplavovém území, nebo nejsou pracovně vázány na jiné pracoviště v případě povodňových stavů. Která místa je potřebné sledovat určuje PK na základě zkušeností z předchozích povodní. 

Rozdělení

Povodňové hlídky se organizují v závislosti na dosaženém stupni povodňové aktivity:

1. SPA – bdělost - zahájení činnosti hlídkové povodňové služby

2. SPA - pohotovost - vyhlašuje se obyvatelstvu a začíná pracovat PK obce, povodňové hlídky jsou rozmístěny a střídají se na kritických místech u toků.

3. SPA - ohrožení - vyhlašuje se obyvatelstvu a PK obce začne provádět zabezpečovací práce dle vývoje situace, povodňové hlídky vykonávají hlásnou službu a informují povodňový orgán o vývoji situaci ve sledovaných místech.

Členové hlídky hlídkové služby

funkce Jméno a příjmeni bydliště telefon
člen Vlastimil Němec Jistebník 123 556 418 028
náhradník Josef Voral Jistebník 182 556 418 144

Trasa pochůzky - situace náspu železniční trati

  I. SPA II. SPA III. SPA
četnost dle potřeby co 4 hodiny trvale
spojení telefonicky mobilem  

dopravní

prostředek

osobní  automobil / pěšky
v činnosti od  I. SPA